ศูนย์ข้อมูลและมาตรฐานเอสเอ็มอี

มีบทบาทเพื่อการรวบรวมข้อมูลเพื่อการวางแผนและพัฒนาเอสเอ็มอีอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ

กลไกการสร้างกลุ่มผู้ประกอบการ

ศูนย์เทคโนโลยีเพื่องานอุตสาหกรรม

การประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการไปสู่การผลิตเชิงอุตสาหกรรม

ติดต่อเรา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนธุรกิจ

การขับเคลื่อนโครงการของเรา

กิจกรรมจากนโยบายและหน่วยงานภาครัฐด้านต่าง ๆ เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน

ข้อมูลและข่าวสารของสถาบันฯ

โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup)

กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ส่งเสริม...

โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลถุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา(กลุ่มD)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา...

เสวนางาน Innovative Talk Series แนวทางการพัฒนาการขนส่งโลจิสติกส์ และการปรับตัวของโลจิสติกส์ไทยในยุค Thailand 4.0

สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุร...

ขอเชิญร่วมเสวนางาน Innovative Talk Series

สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุร...

TEDxKhonKaen กลับมาแล้ว

TEDxKhonKaen กลับมาแล้ว กลับมา...

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา มทร. อีสาน ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ ในการแข่งขัน Startup Thailand League 2017

สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุร...

เสวนา Innovative Talk Series เรื่องการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมธุรกิจให้กับเมือง

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 15....

สถาบันชุณหะวัณฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอเชิญชวนเสวนา Innovative Talk Series เรื่อง “การพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมธุรกิจให้กับเมือง”

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 สถาบั...

เสวนา Innovative Talk Series + โสเหล่#7.5 เรื่อง “การทำเงินกับข้อมูลด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล”

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา ...

การประชุมคณะกรรมการสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน ครั้งที่๗/๒๕๖๐

  วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกา...