24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-18.00 น. ณ ห้องประชุมแคแดงชั้น 2 อาคารสำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ฝ่ายเทคโนโลยีเพื่องานอุตสาหกรรม สถาบันชุณหะวัณฯ มทร.อีสาน ประชุมติดตามและประเมินโครงการส่งเสริมบุคคลากรวิจัยในสถาบัน อุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม(Talent Mobility) ของสถานบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2560 โดย ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล คณะกรรมการพิจารณาโครงการ Talent Mobility มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธ์  แก้วตาทิพย์ คณะกรรมการพิจารณาโครงการ Talent Mobility  สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย และคณะกรรมการจาก สกอ. เข้าร่วมประเมินโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนในปี 2560

3 โครงการ ดังนี้

1.) โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกากลูกหม่อนเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ โดย ผศ.ประชิต อยู่หว่าง

2.) โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากฝ่นหินที่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตของโรงโม่หิน โดย นายธนกร  หอมจำปา

3.) โครงการการพัฒนาระบบเพิ่มประสิทธิภาพน้ำร้อนทิ้งเพื่อใช้ในการลดพลังงานของกระบวนการกลอไหมและย้อมสีเส้นไหม  โดย นายประพันธ์พงษ์  สมศิลา 

 

 

เนื้อหาดีแบ่งปันให้เพื่อนดู
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •