วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 สถาบันชุณหะวันฯ ร่วมกับ ภาควิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสาขาวิชาการจัดการผังเมือง คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
ขอเชิญชวนเสวนา Innovative Talk Series
เรื่อง “การพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมธุรกิจให้กับเมือง”
ประสบการณ์ของการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยว กับเมืองเก่าโคราชถนนจอมพลหัวมังกร

ช่วงที่หนึ่ง 18:00-19:00 น.
วิทยากร ดร.ยุทธศักดิ์ ฉัตรแก้วนภานนท์  อาจารย์ภาควิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่องเทคโนโลยีดิจิตอลในบริบทการสร้างจุดหมายการท่องเที่ยว

ช่วงสอง 19:00-20:00 น
วิทยากร ผศ.ดร.นิคม บุญญานุสิทธิ์  รองคณบดีคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ฝ่ายวิชาการและวิจัย มทร. อีสาน
เรื่องการพัฒนาพื้นที่ถนนจอมพล เมืองเก่าโคราชเชิงอนุรักษ์เพื่อยกระดับธุรกิจและการท่องเที่ยว

ช่วงสาม 20:00-20:30 น.
เปิดเสวนาร่วมกับผู้เข้าฟัง พิธีกร โดย ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ

ณ COSS Space @ Class Cafe สาขาไนท์วัดบูรพ์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ E-mail : cismed@rmuti.ac.th
หรือโทร. 044-233-000 ต่อ 1991 และ 089-946-7819 (คุณจ๋า) เพื่อสำรองที่นั่ง
หรือลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfN9ucqSOG7AI649It3o2lHlgMLIvXA8tgebiBQI4LizWGZEQ/viewform

เนื้อหาดีแบ่งปันให้เพื่อนดู
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •