สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็น 4 ทีม ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติในการนำเสนอโมเดลธุรกิจในการแข่งขัน Startup Thailand League ในงาน Startup Thailand 2017 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 และนักศึกษาทีมที่ผ่านทั้งหมด 4 ทีม จะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท จากโครงการ Startup Thailand 2017 เพื่อเริ่มเตรียมต้นแบบผลงานเพื่อนำเสนองาน Demo ในครั้งต่อไป

ทีมที่ 1 Step up

อาจารย์เอกชัย   แซ่จึง อาจารย์ที่ปรึกษา

สมาชิกในทีมจำนวน 2  คน

 1. นางสาว โยธกา   มุมขุนทด
 2. นางสาว มนณิชาภรณ์ คณมณีพินิจ

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

ทีมที่ 2 Darelu

อาจารย์ สรวิศ ต.ศิริวัฒนา  อาจารย์ที่ปรึกษา

สมาชิกในทีมจำนวน 2  คน

 1. นาย ภาคภูมิ เวียนไธสง 
 2. นาย วีรยุทธ สมสนุก             

ทีมที่ 3 Bed Alarm 

อาจารย สุภาธิณี กรสงิห อาจารย์ที่ปรึกษา

สมาชิกในทีมจํานวน 2 คน

 1. นายสรุชาติ ทับทิมนาค
 2. นางสาวขวัญจิรา บุญวิจิตร

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ทีมที่ 4 CW Energy

อาจารย์ ดร.นุชนาฏ    สันทาลุนัย อาจารย์ที่ปรึกษา

สมาชิกในทีมจำนวน 2 คน

 1. นาย ชิตภณ    แก้วอินทร์
 2. นาย นนทชัย หมั่นเที่ยง

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

เนื้อหาดีแบ่งปันให้เพื่อนดู
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •