วันที่ ๒๔-๒๖ สิงหาคมนี้ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) หน่วยงานหนึ่งภายใต้สถาบันชุณหะวัณฯ #ลงพื้นที่ชุมชน OTOP ในจังหวัดสุรินทร์ เพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชนในเฟสที่ 2 จำนวน 9 แห่งจากทั้งสิ้น 36 แห่ง เพื่อคัดให้เหลือ 3 แห่ง เพื่อพัฒนาในเชิงลึกต่อไป #โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๖๓ วันนี้ลงไปที่โฮมสเตย์บ้านเทนมีย์ และโฮมสเตย์รังนกน้อยหม่อนไหมพัฒนา

  วันที่ ๒๔-๒๖ สิงหาคมนี้ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอ […]

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 สถาบันขุณหะวัณฯ นำทีมนักวิชาการจาก มทร.อีสานขอนแก่น ประชุมสรุปแนวคิดข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นในการบูรณาการความร่วมมือเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากรอบโรงไฟฟ้าน้ำพอง

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 สถาบันขุณหะวัณฯ นำทีมนักวิชา […]

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 สถาบันชุณหะวัณฯ ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาโรงงานเพื่อวิเคราะห์ปัญหาพร้อมจัดทำ Business Model เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup) ยกระดับ SMEs ไทยสู่สากล

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 สถาบันชุณหะวัณฯ ร่วมกับอุตสา […]

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญาพร ดวงสา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันชุณหะวัณฯ ได้เข้าร่วมหารือแนวทางในการดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้ประกอบการระหว่าง สถาบันชุณหะวัณฯ กับ อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจ […]

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง GSB Inovation Club คุณอดิสรณ์ วิริยศกุล รองประธานกลุ่มโคราชออแกนิก คลัสเตอร์ พร้อมด้วยกลุ่มผู้ประกอบการด้านเกษตร เข้าหารือแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มเกษตร ร่วมกับ ผศ.ดร.บุญญาพร ดวงสา รักษาราชการแทนผู้อำนวยกาสถาบันชุณหะวัณฯ

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง GSB I […]

ในวันที่ 17 มิย. 63 สถาบันชุณหะวัณฯ มทร.อีสาน ได้ดำเนินกิจกรรม RMUTI Startup Thailand League 2020 Pitching Day ภายใต้โครงการยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) เพื่อให้น้องๆ นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก นำเสนอไอเดียนวัตกรรม Startup ให้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกทีมน้องๆ จำนวน 10 ทีม

ในวันที่ 17 มิย. 63 สถาบันชุณหะวัณฯ มทร.อีสาน ได้ดำเนิน […]

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืนนำเสนอโครงการ Agri Tech Start ต่อ ผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส. ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้กับกลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทค […]

การประเมินจากคณะกรรมการเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง C-UBI เพื่อการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) รอบ 18 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. – 10.00 น. ผู้ช่ว […]