กิจกรรมเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

5 – 6 กุมภาพันธ์ 2562  ฝ่ายเทคโนโลยีเพื่องานอุตสา […]