ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมการทำธุรกิจการแปรรูปเนื้อสัตว์ไส้กรอกเยอรมัน(Curry sausage)และไส้กรอกอีสาน

สถาบันชุณหะวัณฯ ขอเชิญชวนนักศึกษาผู้ประกอการบุคลภายนอกท […]

ตรวจติดตามประเมินรอบ 6 เดือน โครงการการปรับปรุงการผลิตน้ำมันไพลแบบสกัดเย็นด้วยเครื่องหมุนเหวี่ยงแยก

31 มกราคม 2562  กรรมการ Clearing House จาก มหาวิทยาลัยพ […]

กิจกรรมเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

5 – 6 กุมภาพันธ์ 2562  ฝ่ายเทคโนโลยีเพื่องานอุตสา […]