วันที่ 8 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญาพร ดวงสา ผู้อำนวยการสถาบันชุณหะวัณฯ ลงพื้นที่ชุมชนรอบไฟฟ้าโรงน้ำพอง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 เพื่อเก็บข้อมูลและสรุปแนวคิดในการทำวิจัย ในการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยต่อโรงไฟฟ้าน้ำพองฯ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรร่วมกันตามแนวทางภาครัฐ

วันที่ 8 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญาพร ดวง […]

วันที่ ๒๔-๒๖ สิงหาคมนี้ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) หน่วยงานหนึ่งภายใต้สถาบันชุณหะวัณฯ #ลงพื้นที่ชุมชน OTOP ในจังหวัดสุรินทร์ เพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชนในเฟสที่ 2 จำนวน 9 แห่งจากทั้งสิ้น 36 แห่ง เพื่อคัดให้เหลือ 3 แห่ง เพื่อพัฒนาในเชิงลึกต่อไป #โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๖๓ วันนี้ลงไปที่โฮมสเตย์บ้านเทนมีย์ และโฮมสเตย์รังนกน้อยหม่อนไหมพัฒนา

  วันที่ ๒๔-๒๖ สิงหาคมนี้ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอ […]