สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุระกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน มทร.อีสาน ร่วมมือ เครือข่าย Biz Club ภาคอีสาน 20 จังหวัด เป็นศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ท้องถิ่น เสริมเศรษฐกิจฐานราก


 

                 วันที่ 12-13 มีนาคม 2562 สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุระกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานร่วมกับเครือข่ายธุรกิจ Biz Club ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดแสดงสินค้าจากเครือข่ายธุรกิจ Biz Club ทั้ง 20 จังหวัดภาคอีสาน และแนะนำสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืนแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อยอดพัฒนาธุรกิจ และทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับเครือข่ายธุรกิจ Biz Club ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ นครราชสีมา, ร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ์, เลย, ขอนแก่น, ศรีสะเกษ, ชัยภูมิ, สกลนคร, นครพนม, สุรินทร์, บึงกาฬ, หนองคาย, บุรีรัมย์, หนองบังลำภู, มหาสารคาม, อำนาจเจริญ, มุกดาหาร, อุดรธานี, ยโสธร และ อุบลราชธานี ณ ห้องประชุมแคแสด สำนักงานกิจการสภา มทร.อีสาน เพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ โดยมีการให้บริการบ่มเพาะและสร้างผู้ประกอบการ SMEs ให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น พร้อมให้บริการข้อมูลและคำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ อีกทั้งส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจนอกจากนี้พร้อมเป็นศูนย์กลางที่จะสนับสนุนและผลักดันการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการระดับพื้นที่ในภูมิภาคซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน เป็นประธานในพิธี และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พร้อมกับ นายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา, รศ.ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มทร.อีสาน, ดร.วิศรุต กระบวนสืบ ผู้อำนวยการสถาบันชุณหะวัณฯ มทร.อีสาน และ นายรังสรรค์ อินทรชาธร ประธานตระกูลลิ้มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เนื้อหาดีแบ่งปันให้เพื่อนดู
  • 32
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Post Author: เพ็ญพักตร์ ภักดี

เพ็ญพักตร์ ภักดี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันชุณหะวัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน