ศูนย์เทคโนโลยีเพื่องานอุตสาหกรรม

 

ศูนย์เทคโนโลยีเพื่องานอุตสาหกรรม Center of Industrial Technology (CIT)
สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

พัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ให้บริการคำปรึกษาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่สถานประกอบการ โดยประสานงานนักวิจัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ผ่านโครงการต่างๆ ดังนี้
               


1.โครงการสนับสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) Innovation and Technology Assistance Program

               


2.โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐ
ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility)


                3.โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Innovative Startup)
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


              

4. โครงการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อภาคอุตสาหกรรมและเอสเอ็มอี


เนื้อหาดีแบ่งปันให้เพื่อนดู
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •