ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ

1. ประกาศจัดตั้งสถาบัน ฉบับที่ 1

2. ประกาศจัดตั้งสถาบัน ฉบับที่ 2

3. ประกาศจัดตั้งสถาบัน ฉบับที่ 3

4. ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ ลักษณะต้องห้ามวาระในการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันชุณหะวัณฯ

5. ประกาศเรื่อง การบริหารการเงินของสถาบันชุณหะวัณฯ พ.ศ.2560

6.1ประกาศ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนและอัตราเงินเดือนของผู้บริหารและพนักงานของสถาบันชุณหะวัณฯ

6.2ประกาศ เรื่อง อัตราเงินค่าตอบแทนและอัตราเงินเดือนของผู้บริหารและพนักงานของสถาบันชุณหะวัณ ฉบับที่ 2

7.ประกาศ เรื่อง อัตราเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการและคณะกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการสถาบันชุณหะวัณฯ

8.ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการให้บริการวิชาการของสถาบันชุณหะวัณฯ

9.ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจ้าง และการจ่ายค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษา

10.ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการยืมเงินรายได้ของสถาบันชุณหะวัณฯเพื่อใช้ในการบริการวิชาการ

ข้อบังคับ

เนื้อหาดีแบ่งปันให้เพื่อนดู
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •