iTAP คืออะไร

 

ประวัติความเป็นมา

                       ITAP เป็นโปรแกรมเพื่อให้บริการภาคอุตสาหกรรมในการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งยกระดับเทคโนโลยีการผลิต โดยมีภารกิจหลัก คือ การสร้างกลไกเชื่อมโยงระหว่างผู้ให้บริการเทคโนโลยี (Technology Service Providers) กับผู้ใช้เทคโนโลยี (Technology Users) ในรูปแบบของการจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการวิจัยและพัฒนา เข้าไปให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาถึงในโรงงาน

                     กระบวนการในการแก้ไขปัญหาการผลิตหรือพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตในภาคอุตสาหกรรม จะเริ่มจากการเข้าเยี่ยมโรงงานเพื่อสำรวจและวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิคเบื้องต้นโดยทีมที่ปรึกษาเทคโนโลยี (Industrial Technology Advisors : ITA) ของ ITAP ซึ่งมีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับสูงซึ่งสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่ง

                   ในกรณีที่ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีนั้นมีความซับซ้อนมากที่ปรึกษาเทคโนโลยีจะคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถในปัญหาดังกล่าวและติดต่อเจรจาเพื่อว่าจ้างเป็นที่ปรึกษาและเข้าแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินงานของผู้เชี่ยวชาญตลอดระยะเวลาของโครงการที่ปรึกษาเทคโนโลยีจะติดตามความก้าวหน้าของโครงการและอำนวยความสะดวกให้กับการทำงานของผู้เชี่ยวชาญตลอดเวลาเพื่อให้โครงการดำเนินไปได้อย่างราบรื่นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการจะมีผู้ประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากสวทช.ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาข้างต้นมาทำการประเมินผลโครงการเพื่อให้ภาคเอกชนที่ได้รับความช่วยเหลือมีความมั่นใจในการดำเนินงานของโครงการว่าจะได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุดโดยกระบวนการทั้งหมดนี้สวทช.จะให้การสนับสนุนในส่วนของค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ ร้อยละ 50 ภายใต้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 400,000 บาท ซึ่งเป็นกลยุทธ์ขั้นต้นที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนของผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและจะเชื่อมโยงไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการทำวิจัยและพัฒนาของอุตสาหกรรมไทยอันจะนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน

พันธกิจ

• พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้มีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีสูงขึ้น มีนวัตกรรม และส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้น
• สนับสนุนการทำธุรกิจในรูปเครือข่ายวิสาหกิจ (Industrial Cluster) โดยเชื่อมโยงกลุ่มอุตสาหกรรมที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถาบันการศึกษา วิจัย และหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการแก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
• สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการนำผลงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีจากทั้งในและต่างประเทศ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ มาก่อให้เกิดกระบวนการผลิต หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาด

วัตถุประสงค์

                   วัตถุประสงค์หลักของ ITAP คือ กระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้มีการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยี ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยสามารถสรุปเป็นวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้
• ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยี ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
• สนับสนุนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมแก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
•สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในระดับประเทศเพื่อเป็นแหล่งยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ
• ส่งเสริมให้ผู้เชี่ยวชาญไทยเป็นผู้วางรากฐานเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
• ผลักดันให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้มีการติดต่อกับต่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการพัฒนาเทคโนโลยี

เนื้อหาดีแบ่งปันให้เพื่อนดู
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •